mércores, 16 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 29

[De Maximo imperatore Brittanniae et morte eius]

Iterum repetendus est sermo de Maximiano Tyranno. Gratianus cum fratre Valentiniano regnauit sex annis; et Ambrosius Mediolanensis episcopus clarus habebatur in Catholicorum dogmate. Valentinianus cum Theodosio regnauit annis octo. Synodus Constantinopolim colligitur a trecentis decem et octo patribus, in qua omnes haereses damnantur. Hieronymus tum presbyter Bethleem in toto mundo claruit. 

Débese falar de novo acerca do tirano Maximiano. Graciano con seu irmán Valentiniano reinou durante seis anos; Ambrosio, bispo de Milán, era considerado ilustre no que atinxía á doutrina católica. Valentiniano reinou con Teodosio durante oito anos. En Constantinopla reuniuse un sínodo con trescentos dezaoito pais da igrexa, no que foron condenadas todas as herexías. Xerónimo, presbítero de Belén, entón foi famoso en todo o mundo. 

Dum Gratianus imperium regebat in toto mundo, in Brittannia, per seditionem militum, Maximus imperator factus est. Qui mox dum in Gallias transfretaret, Gratianus Parisiis, Meroblaudis magistri militum proditione, superatus est, et fugiens Lugduni captus atque occisus est. Maximus Victorem filium suum consortem regni fecit. Martinus Turonensis episcopus in magnis uirtutibus claruit. 

Mentres Graciano mandaba en todo o mundo, en Britania, por mor dunha sedición dos soldados, Máximo foi feito emperador. Despois de que este rapidamente cruzase ás Galias, Graciano no territorio da tribo dos Parisios, por mor da traición de Meroblaude, o mestre da infantería, foi vencido e na súa fuxida foi capturado en Lugdúnum e axustizado. Máximo fixo a seu fillo Víctor correxente no goberno. O bispo Martiño de Tours foi famoso polas súas accións virtuosas.

  • Exemplo de dum + impf. subx = cum + pret. plpf. de subxuntivo : Qui mox dum in Gallias transfretaret, Gratianus Parisiis, Meroblaudis magistri militum proditione, superatus est


Post multum interuallum temporis a Valentiniano et Theodosio Consulibus, in tertio ab Aquileia lapide spoliatus indumentis regalibus sistitur et capite damnatur. Cuius filius Victor eodem anno ab Arbogaste comite interfectus est in Gallia.

Tras un longo intervalo de tempo polos cónsules Valentiniano e Teodosio, a tres millas de Aquilea, despoxado dos seus atributos reais é sometido a xuízo e condenado a morte. Seu fillo Víctor nese mesmo ano foi morto por Arbogaste, membro do seu séquito, na Galia.

Ningún comentario:

Publicar un comentario