mércores, 16 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 30

[De occisione ducum Romanorum in Brittannia et de auxilio petito]

Tribus uicibus occisi sunt duces Romanorum a Brittannis. Brittones autem dum аnxiebantur a barbarorum gentibus, id est, Scottorum et Pictorum, flagitabant auxilium Romanorum. 

Tres voltas foron asasinados os representantes dos romanos polos britanos. Pero sempre que os britóns estaban anguriados por causa das nacións bárbaras, isto é, dos escotos e dos pictos, pedían a axuda dos romanos.

  • Giles traduce duces por "deputies", que coido recoller acertadamente como "representantes", tradución que fai mellor xeito ca "xenerais" nesta pasaxe.


Et dum legati mittebantur cum magno luctu, et cum sablonibus super capita sua intrabant et portabant magna munera secum Consulibus Romanorum pro admisso scelere occisionis ducum, et suscipiebant Consules grata dona ab illis, et promittebant cum iuramento accipere iugum Romanici iuris, licet durum fuisset. 

E mentres embaixadores eran enviados con grande loito, e con po sobre as súas cabezas entraban, e levaban grandes agasallos con eles para os cónsules dos romanos polo recoñecido crime da morte dos representantes, os cónsules aceptaban os gratos regalos deles e [os britóns] prometían con xuramento aceptar o xugo do dereito dos romanos, aínda que fose duro.

Et Romani uenerunt cum maximo exercitu ad auxilium eorum, et posuerunt Imperatores in Brittannia, et composito Imperatore cum ducibus, reuertebatur exercitus ad Romam usque, et sic alternatim per trecentos et quadraginta octo annos faciebant. 

Os romanos viñeron cun grande exército no seu auxilio, e nomearon xenerais en Britania, e de común acordo o emperador cos representantes, retornaba o exército a Roma, e así alternativamente fixeron durante trescentos corenta e oito anos  

Brittones autem propter grauitatem imperii occidebant duces Romanorum, et auxilium postea petebant. Romani autem ad imperium auxiliumque, et ad uindicandum, ueniebant, et spoliata Brittannia auro argentoque, cum aere, et omni preciosa ueste, et melle, cum magno triumpho reuertebantur.

Pero os britóns por mor da dureza do goberno mataban aos representantes dos romanos, e despois pedían axuda. Pero os romanos viñan para restablecer o seu poder e axudar, e para castigar, e espoliada Britania de ouro e prata, con bronce e todo tipo de vestidura preciosa, e con mel, retornaban cun grande triunfo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario