xoves, 17 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 33

[De miraculis Sancti Germani]

Iterum de mane surrexerunt, ut impetrarent salutationem tyranni; at ipsi, cum orarent et exspectarent iuxta portam arcis, et ecce! uir unus currebat, et sudor illius a uertice usque ad plantas pedum distillabat.

Erguéronse de novo pola mañá, para tentar saudar ao tirano; pero mentres eles mesmos oraban e agardaban xunto á porta da fortaleza, velaiquí que un home viña correndo, e a suor caíalle da cabeza ás plantas dos pés.

  • Exemplo de cum histórico : cum orarent et exspectarent iuxta portam arcis


Inclinauit se ante illos, et dixit Sanctus Germanus, 'Credis in sanctam Trinitatem?' et respondit illi, 'Credo' et baptizatus est, et osculauit eum. Et dixit illi, 'Vade in pace, in ista hora morieris, et Angeli Dei in aere exspectant te, ut gradieris cum illis ad Dominum, cui credidisti.' 

Inclinouse ante eles e dixo Santo Xermano, "Cres na Santa Trinidade?" e respóndelle, "Creo". Recibiu o bautismo e bicouno. E díxolle, "Vai en paz, nesta hora vas morrer, e os anxos de Deus agárdante no ceo, para que vaias con eles onda o Señor, no que criches".  

  • Exemplo de ista por hac? : in ista hora morieris
  • Exemplo de ut final : Angeli Dei in aere exspectant te, ut gradieris cum illis ad Dominum


Et ipse laetus intrauit in arcem, et Praefectus tenuit illum et alligauit, et ante tyrannum ductus et interfectus est. Mos enim erat apud nequissimum tyrannum nisi quis ante solis ortum peruenisset ad seruitutem in arce, interficiebatur. Et manserunt tota die iuxta portam ciuitatis, et non impetrauerunt ut salutarent tyrannum.

El mesmo entrou ledo na fortaleza, e o prefecto prendeuno e atouno e ante o tirano foi conducido e foi morto. Pois era o costume dese malvadísimo tirano que se alguén antes da saída do sol non chegase ao servizo na fortaleza, era morto. E ficaron durante todo o día xunto á porta da cidade, e non conseguiron saudar ao tirano.

  • Exemplo de oración condicional (pret. plpf. subx + imperfecto ind.) : nisi quis ante solis ortum peruenisset ad seruitutem in arce, interficiebatur
  • Exemplo de ut completivo : non impetrauerunt ut salutarent tyrannum.

Ningún comentario:

Publicar un comentario