xoves, 17 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 35

[De seruo seruato et rege facto]

In crastino die ille uir, qui hospitalis fuit illis, credidit et baptizatus est cum omnibus filiis suis, et omnis regio cum eis; cui nomen erat Catel, et benedixit ei, et addidit et dixit, 'Non deficiet rex de semine tuo,' (ipse est Catell Durnluc,) 'et tu solus rex eris ab hodierna die.' 

Ao día seguinte aquel home que os acollera hospitalariamente creu e recibiu o bautismo con todos os seus fillos, e toda a rexión con eles; o seu nome era Catel, e beiceuno, e engadiu e dixo: "Non deixará de haber un rei da túa semente" (el mesmo é Catel Durnluc) "e ti serás o único rei a partir do día de hoxe".

Et sic euenit; et impletum est quod dictum est per Prophetam dicentem, 'Suscitans de puluere egenum, et de stercore erigens pauperem, ut sedeat cum principibus, et solium gloriae teneat.' Iuxta uerba Sancti Germani rex de seruo factus est, et omnes filii eius reges facti sunt, et de semine illorum omnis regio Pouisorum regitur usque in hodiernum diem.

  • Exemplo de participio de presente concertado: per Prophetam dicentem
  • Exemplo de ut final: ut sedeat cum principibus, et solium gloriae teneat


E así aconteceu; e cumpriuse o que foi dito polo profeta cando di: "levantando do po ao necesitado, e do esterco elevando ao pobre, para que sente con príncipes, e teña o solio da gloria". Segundo as palabras de Santo Xermano de servo foi feito rei, e todos os seus fillos foron feitos reis, e toda a rexión dos Povisos é gobernada pola súa descendencia até o día de hoxe.

Ningún comentario:

Publicar un comentario