sábado, 5 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 13

DE ORIGINE SCOTTORVM

Nouissime autem Scotti uenerunt a partibus Hispaniae ad Hiberniam. Primus autem uenit Partholomaeus cum mille hominibus, tam de uiris et mulieribus, et creuerunt usque ad quatuor millia hominum ; et uenit mortalitas super eos, et in una septimana omnes perierunt, et non remansit ex illis etiam unus.


En troques moito recentemente os escotos viñeron de Hispania a Hibernia. O primeiro que veu con mil almas, tanto homes coma mulleres, foi Partholomeo, e medraron até as catro mil almas; e produciuse unha grande mortandade entre eles, e nunha semana todos morreron, e non ficou de entre eles nin un so.


Secundus ad Hiberniam uenit Nimeth, filius quidam Agnominis, qui fertur nauigasse super mare annum et dimidium, et postea tenuit portum in Hibernia, fractis nauibus eius, et mansit ibidem per multos annos, et iterum nauigavit cum suis et ad Hispaniam reuersus est.

En segundo lugar chegou a Hibernia Nimeth, fillo dun tal Agnomen, do que se di que navigou polo mar durante un ano e medio, e despois arribou a Hibernia, tralo naufraxio das súas naves, e permaneceu alí durante moitos anos, e de novo navigou cos seus e retornou a Hispania.

Et postea uenerunt tres filii cuiusdam militis Hispaniae cum triginta ciulis apud illos, et cum triginta coniugibus in unaquaque ciula, et manserunt ibi per spacium unius anni.

E depois viñeron tres fillos dun soldado de Hispania con trinta naves de guerra, e con trinta esposas en cada nave, e permaneceron alí polo espazo dun ano.

Et postea conspiciunt turrim uitream in medio mari, et homines conspiciebant super turrim, et quaerebant loqui ad illos, et nunquam respondebant; et ipsi uno anno ad oppugnationem turris properauerunt cum omnibus ciulis suis, et cum omnibus mulieribus, excepta una ciula, quae confracta est naufragio, in qua erant uiri triginta totidemque mulieres.

E despois ven unha torre de vidro no medio do mar, e vían homes sobre a torre, e querían falar con eles, e nunca respondían; e eles mesmos preparáronse durante un ano para o ataque da torre con todas as súas naves de guerra, e con todas a súas mulleres, coa excepción dunha nave, que fora destrozada nun naufraxio, na que había trinta varóns e outras tantas mulleres.

Et aliae naues nauigauerunt ad expugnandam turrim; et dum omnes descenderent in littore, quod erat circa turrim, operuit illos mare et demersi sunt, et non euasit unus ex illis; et de familia illius ciulae, quae relicta est propter fractionem, tota Hibernia impleta est usque in hodiernum diem. Et postea uenerunt paulatim a partibus Hispaniae et tenuerunt regiones plurimas.

E outras naves navegaron para atacar a torre; e mentres todos descendían na praia, que rodeaba a torre, cubriunos o mar e afundiron, e non escapou ningún daqueles; e da familia daquela nave de guerra, que ficara detrás polo naufraxio, encheuse toda Hibernia até o día de hoxe. E despois viñeron a poucos de Hispania e ocuparon moitísimas rexións.

Notas:

  • ciula : ceola = nauis longa; nave de guerra.
  • dum omnes descenderent in littore : exemplo de DVM + imperfecto de subxuntivo, construción analóxica do cum histórico e propia do latín tardío (vid. Baños 2009:609). 

Ningún comentario:

Publicar un comentario