luns, 14 de abril de 2014

Nennii Historia Britonum 22

[De bauptismo suscepto a Lucio rege]

Post centum et sexaginta septem annos post aduentum Christi, Lucius Brittannicus rex, cum omnibus regulis totius Brittannicae gentis, baptismum suscepit, missa legatione ab imperatoribus Romanorum, et a papa Romano Eucharisto.

Cento sesenta e sete anos despois da chegada de Cristo, o rei Lucio Británico, con todos os reis de toda a nación británica, aceptou o bautismo, despois de lle ser enviada unha legación polos emperadores dos romanos e polo papa de Roma Eucaristo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario